fbpx

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1. SYSTO is een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Hasselt en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer BE0502 589 563. Het aanbod van SYSTO bestaat onder meer uit coaching, open opleidingen, in-company trainingen, loopbaanbegeleiding, workshops, talent management, assessments, outplacement en advies. SYSTO heeft daarnaast ruimtes ter beschikking voor vergaderingen, opleidingen en workshops.

1.2. Op alle door SYSTO uitgebrachte offertes, overeenkomsten, uitgevoerde werkzaamheden, (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met SYSTO zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.3. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee SYSTO een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen-coaching-workshops-assessments, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.

1.4. Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk deelneemt. De deelnemer kan ook opdrachtgever zijn.

1.5. Onder open training/workshop wordt verstaan een door SYSTO georganiseerde activiteit waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.6. Onder overige training/coaching wordt verstaan een activiteit die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.5 valt.

1.7. Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan SYSTO bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aansprakelijkheid van SYSTO voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. SYSTO mag namens de opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.


2. Totstandkoming van de overeenkomst open training/workshop

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een inschrijvingsformulier van SYSTO ondertekent, een online aanmeldingsformulier bevestigt, of door bevestiging door SYSTO van diens per e-mail verzonden inschrijving.


3. Annulering open training/workshop

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/workshop te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door SYSTO bevestigde e-mail.

3.2. De opdrachtgever kan de training/workshop tot 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.

3.3. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt 50% van de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

3.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.

3.5. Als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training/workshop laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training/workshop voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.6. SYSTO heeft het recht om elke training/workshop te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan SYSTO betaalde bedrag.

3.7. Conform de Europese richtlijnen is er een herroepingsrecht tot veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van inschrijving via de website. Na afloop van dit herroepingsrecht is annuleren gebonden aan de annuleringsvoorwaarden, ongeacht of de kostprijs van de opleiding reeds betaald is of niet. Via deze link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf vindt u een herroepingsformulier terug. U kan ons dit ingevuld toesturen naar contact@systo.be met vermelding van uw annulering en herroepingsrecht. De verzenddatum van uw mail met ingevuld formulier is bepalend om gebruik te kunnen maken van uw herroepingsrecht. U ontvangt van SYSTO bevestiging via mail van uw herroepingsrecht en annulering. Dit recht is echter enkel van toepassing voor particuliere klanten, niet voor zakelijke klanten

3.8. Elke deelnemer kan zich gratis laten vervangen door een andere persoon, waarvan de gegevens worden bekendgemaakt aan SYSTO. De inschrijving verplaatsen naar een andere editie van die opleiding kan kosteloos indien dit meer dan 30 dagen voor de start gebeurt.


4. Betaling open training/workshop

4.1. SYSTO brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen 21 dagen voor de eerste trainingsdag.

4.2. De reis -, overnachtings- arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van SYSTO wordt vermeld.

4.3. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is SYSTO gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag.

4.4. Elke deelnemer die gebruik maakt van enige vorm van subsidiëring (bv via kmo-portefeuille) bij SYSTO, zal deze ontvangen tegemoetkoming moeten terugbetalen aan Agentschap Ondernemen indien hij in een latere fase een opdracht uitvoert in naam van SYSTO.

4.5. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4.6. SYSTO is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.


5. Totstandkoming overeenkomst overige training en/of coaching

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training en/of coaching komt tot stand door opdrachtbevestiging van de opdrachtgever.

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.


6. Annulering overige training en/of coaching

6.1. Een (deel van) training en/of coaching kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum door opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 14 dagen voor de afgesproken datum wordt 50% van de trainings- en/of coachingskosten extra in rekening gebracht.

6.2. Wanneer de opdrachtgever niet annuleert, blijft 100% van de trainings- en/of coachingskosten verschuldigd.

6.3. SYSTO behoudt zich het recht voor de training en/of coaching te annuleren. De opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. SYSTO zal andere data aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal SYSTO de door opdrachtgever betaalde kosten binnen 30 dagen restitueren.


7. Betaling overige training/coaching

7.1. Na het ontvangen van de door Opdrachtgever gegeven opdrachtbevestiging stuurt SYSTO een voorschotfactuur van 50% van het totaalbedrag aan de opdrachtgever.

7.2. De opdrachtgever dient de voorschotfactuur uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training/coaching te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Indien 14 dagen voor aanvang van de training/coaching niet het voorschot van de trainings- en coachingkosten door SYSTO is ontvangen, kan SYSTO de training/coaching annuleren, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige kosten plus eventueel bijkomende kosten.

7.4. Na aanvang van de training/coaching vindt facturering maandelijks plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.5. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.

7.6. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is SYSTO gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is de opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is SYSTO bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

7.7. Indien in het kader van de training/coaching door SYSTO externe accomodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten aan de opdrachtgever doorberekend.

7.8. De opdrachtbevestiging door de opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemers de training/coaching beëindigen of afronden.

7.9. Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7.10. SYSTO is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren.


8. Gebruik ruimtes SYSTO

8.1. De opdrachtgever zal zich houden aan de instructies van SYSTO betreffende het gebruik van de ruimte(s).

8.2. De opdrachtgever zal de ruimte op het afgesproken tijdstip netjes achterlaten. Bij uitloop brengt SYSTO een bedrag van €50,- per uur in rekening (tenzij uitloop i.v.m. een andere reservering niet mogelijk is).

8.3. De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht aan het gebouw, de inventaris en/of de betreffende ruimte, met inbegrip van schade toegebracht door derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn. SYSTO is gerechtigd om deze schade op kosten van de opdrachtgever te herstellen.

8.4. SYSTO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welke wijze dan ook gedurende het verblijf in de ruimte of in het gebouw van SYSTO voor de opdrachtgever en/of zijn eigendom is ontstaan. SYSTO is evenmin aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever dan wel van derden die op uitnodiging van de opdrachtgever aanwezig zijn.

8.5. De ruimte mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel dat met SYSTO vooraf is afgesproken.


9. Annulering ruimtes SYSTO

9.1. Een reservering voor een ruimte bij SYSTO kan tot en met 30 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst kosteloos schriftelijk worden geannuleerd.

9.2. Bij annulering tussen de 15 en 30 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 25% van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.

9.3. Bij annulering tussen de 10 en 15 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 50 % van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.

9.4. Bij annulering tussen de 5 en 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 75 % van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.

9.5. Bij annulering vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst is 100 % van de reserveringswaarde (met inbegrip van evt. besteld eten/drinken) verschuldigd.


10. Intellectuele eigendom

10.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle
door SYSTO aan de opdrachtgever of deelnemer ter beschikking gestelde of geleverde documenten, zoals cursusmateriaal, adviezen, brochures, manuals, sheets, flipcharts, e.d., berusten uitsluitend bij SYSTO, tenzij anders is aangegeven.

10.2. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SYSTO mag de opdrachtgever of deelnemer dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.


11. Aansprakelijkheid

11.1. de opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de activiteit relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de deelnemer aan opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

11.2. SYSTO spant zich in om de gegeven activiteit naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

11.3. SYSTO is tegenover de opdrachtgever en/of deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de overeenkomst per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

11.4. SYSTO is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

11.5. SYSTO is niet aansprakelijk in het geval de opdrachtgever, deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

11.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.


12. Beëindiging

12.1 SYSTO heeft het recht om elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen SYSTO en opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, zonder terzake schadeplichtig te zijn, indien de opdrachtgever:
– zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
– surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd;
– in zodanige omstandigheden verkeert dat SYSTO goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen


13. Geheimhouding

13.1. SYSTO en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.

13.2. SYSTO verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die SYSTO in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.